Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen.
Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?
Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om statsråden kan bekrefte at han kommer til å respektere Stortingets vedtak om at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet
Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

For Arbeiderpartiet er skole, eldreomsorg, barnehager, gode helsetjenester og barnevern noe av det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på. Å gi ungene våre trygge oppvekstvilkår, gi eldre en verdig alderdom og stille opp for dem som trenger det aller mest, er det viktigste. Men for at kommunene skal få til det, trengs det penger til bl.a. lærere, sykepleiere og barnehageassistenter. Derfor har Arbeiderpartiet prioritert mer penger til kommunene enn regjeringen hvert eneste år siden Jan Tore Sanner ble kommunalminister.
I tillegg til de bevilgningene som gis i denne salen, har kommunene muligheten til å skaffe seg egne inntekter gjennom at man lokalt bestemmer seg for å innføre eiendomsskatt. For de aller fleste lokalpolitikere er ikke det noen lett avgjørelse. Å innføre eiendomsskatt er i utgangspunktet noe man gjør fordi man trenger pengene, ikke for å bli populær, men mange steder er det nødvendig. For mange er alternativet til eiendomsskatt at man må kutte i skole, eldreomsorg eller barnevern. Nå har regjeringen først foreslått å kutte i den såkalte maskinskatten og nå i eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Det betyr at regjeringen mener at kommunene skal kunne kutte mellom 1 og 1,5 mrd. kr. Da er mitt spørsmål til kommunalministeren: Vil regjeringen sørge for at man kompenserer disse inntektene for de kommunene som mister dem?
Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Mitt spørsmål går til statsråd Sanner.
Ingen regjering har hatt så mye penger å rutte med som denne, og regjeringen har vært veldig raus med skattelette til dem med store formuer. Samtidig er det mange som sliter med inntektene og med boutgiftene sine.
De siste fem-seks årene er det 16 000 færre som får bostøtte i Norge. Det skjer samtidig med at boutgiftene har økt med 18 000 kr, og gjennomsnittsinntekten til dem som får bostøtte, har sunket med 7 000 kr - ifølge Husbanken. Ja, de sier til og med at bostøttereglene nå er slik at minstepensjonister regnes som høyinntektsgruppe. SV mener at bostøtten må økes kraftig. Det trengs, for regjeringen har også latt være å utgiftsregulere grensene i mange år. Regjeringen sier at barnefamilier skal få mer. Budsjettet til neste år varsler at færre skal få. At barnefamilier får mer, er bra, men når regjeringen nå skal målrette bostøtten mer, må man spørre seg: Hvem er det da som skal få mindre?
Det å målrette bostøtten mer, slik som regjeringen varsler i regjeringserklæringen, må bety at det er noen som i dag får, som ikke lenger skal få. Nå bruker vi altså mindre penger på bostøtte enn det vi gjorde for seks-sju-åtte år siden. Hvilke er det nå som regjeringen mener ikke skal få bostøtte lenger, som i dag får det?
Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om at regjeringen har foreslått å kutte i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger, og hvorvidt man vil kompensere kommunene som mister disse inntektene
Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om at budsjettet til neste år varsler om at det er færre som skal få bostøtte, og hvem det er som ikke lenger skal få det
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

I vårsesjonen 2017 behandlet Stortinget Prop. 39 L (2016-2017) om eierseksjonsloven. Flertallet vedtok da å be statsråden om å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, herunder sameiernes rett til å begrense hyblifisering, innstramning av regelen om at det bare er lov å kjøpe opp maksimalt to leiligheter i ett sameie, grenser for omfanget av næringsmessig utleie av boliger m.m.
Hva er status for arbeidet med å utrede disse punktene, og når vil statsråden komme tilbake til Stortinget?
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om hva som er status for arbeidet med å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, og når statsråden vil komme tilbake til Stortinget
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringen tvangsinnkalte til felles fylkesting mellom Finnmark og Troms 31. oktober i Kirkenes. På møtet som Sanner innkalte til, kom ikke statsråden. Han sendte en videohilsen fra Oslo. For han som står i spissen for tvangsvedtaket, ville ikke reise til Finnmark og møte de lokalt folkevalgte, dem han mener man har rett til å overkjøre. Ifølge regjeringen.no mente statsråd Sanner at det var viktigere med et internt Høyre-møte. Det er uforståelig og respektløst av en statsråd å prioritere sånn.

Motstanden mot tvangssammenslåing i Finnmark er enorm. Tvangssammenslåingen har ingen folkelig forankring. De folkevalgte har hele tiden vært tydelige i sin motstand mot tvangssammenslåingen. Målinger har vist at det er flertall mot sammenslåingen i alle partier. Og det er ikke rart, for Finnmark og Troms er et enormt område. Det er enorme avstander. Skal man dra f.eks. fra Harstad til Kirkenes, er det over 1 000 kilometer man skal kjøre i Norge. Det tar 15 timer. Det er større enn Irland.

Min utfordring og mitt spørsmål til statsråden er: Hvorfor valgte statsråden ikke å møte folk og folkevalgte i Troms og Finnmark i et møte han selv kalte inn til? Er det fordi han selv ser at tvangsvedtaket er uklokt, og at det er vanskelig å forsvare i direkte møte med de berørte?
Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmålet går til kommunal- og moderniseringsministeren.

Vi får stadige blikk inn i framtidas digitale muligheter - førerløse minibusser i gatene og roboter som viser vei i sykehjemsgangene. Teknologi kan hjelpe oss med både rutineoppgaver, nye servicetilbud og mer personlig tilpassede tjenester, også i offentlig sektor, men det er også noen utfordringer: Outsourcingen av IKT-driften i Helse Sør-Øst minner oss på både sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur.

Å legge til rette sikre digitale motorveier for offentlig tjenesteproduksjon blir en av våre store oppgaver de neste årene. I statlig sektor har Nav, Skatteetaten, Statens lånekasse for utdanning, politiet og Helse Sør-Øst gjort hver sine erfaringer med utvikling av og anskaffelser av IKT-systemer. Ifølge Riksrevisjonen har noen gjort det bra, men fellesnevneren er ofte store overskridelser og lite samarbeid og læring på tvers av offentlige sektorer. Men spørsmålet er hvordan stoda er i den andre delen av norsk offentlig sektor, i kommunene.

Jeg har spurt Stortingets utredningsseksjon ett enkelt spørsmål, om hvor mange databaser som er i bruk i kommunene, som forvalter sensitive personopplysninger. De kom tilbake med to svar og begge skremmer meg, dessverre. Det store svaret er at dette kan ingen i Norge svare på, vi vet ikke. Det andre svaret er basert på et anslag med en variasjon på mellom 50 og 200 databaser og systemer pr. kommune. De antyder altså et minimum på 20 000 databaser i kommunal regi i Norge.

På fredag skal jeg og flere fra Venstre til Estland for å høre hva de har gjort for å bli et av Europas mest digitaliserte land. Med sin X-road-plattform har de én database pr. offentlig sektor, til sammen 13. Helse Sør-Øst har 830, Helse Vest går år over på én i 2018, mens norske kommuner kanskje har flere titusener. Mitt spørsmål er om det er i storsamfunnets interesse at utviklingen av systemene overlates til tilfeldighetenes spill. Og hvis ikke: Hva er nå status for samordning av digitalisering i kommunene?
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om hvorfor statsråden valgte ikke å møte folk og folkevalgte i Troms og Finnmark i et møte han selv kalte inn til, og hvorvidt det er fordi han selv ser at tvangsvedtaket om sammenslåing er uklokt, og at det er vanskelig å forsvare i direkte møte med de berørte
Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om hva som er status for samordning av digitalisering i kommunene, med bakgrunn i utfordringene i offentlig sektor med sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker, skal etter endring i byggesaksforskriften ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve. Opparbeidet realkompetanse fjernes som grunnlag for godkjenning. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft. Blant annet Maskinentreprenørenes Forening mener dette får som konsekvens at mange veletablerte foretak med god kompetanse må legges ned eller innfusjoneres i store foretak.
Vil statsråden vurdere å endre forskriften, bl.a. bestemmelsen om tilbakevirkende kraft?
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 25.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om å vurdere bestemmelsen i byggesaksforskriften om at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve, da dette kan få som konsekvens at foretak med god kompetanse må legges ned dersom opparbeidet realkompetanse fjernes som grunnlag for godkjenning
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Etter at vinneren av arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet er kåret, har prosjektet igjen møtt mye kritikk, bl.a. fra byrådet i Oslo og flere stortingsrepresentanter. Det handler om massivt bygningsvolum på lite areal - som har vært tema siden idèforslagene kom i 2015. I tidligere diskusjoner i Stortinget og i media har statsråden vært åpen for fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet.
Når vil statsråden ta stilling til dette, og hvordan vil Stortinget bli involvert?
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stortinget: Kommunal- og moderniseringsministeren
 
Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om at kritikk mot et massivt bygningsvolum på lite areal i regjeringskvartalet har vært tema siden idèforslagene kom i 2015, og når statsråden vil ta stilling til fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata, som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet